Day a week school

admin Algemeen

Islamitische basisschool Al Jawhara en Al Yaqoet doen mee aan het project ‘Day a Week School’ (DWS) die als hoofddoelstelling heeft een zo breed mogelijke basis te leggen voor cognitieve talentontwikkeling van leerlingen met een sterk analytisch en creatief denkvermogen, de zogenaamde (hoog)begaafde kinderen. Daarnaast is een belangrijke doelstelling het leerplezier van deze leerlingen te behouden en te vergroten. Daarmee wordt demotivatie in het onderwijs voorkomen.

In een gemiddelde klas is het voor de leerkracht een hele opgave om voor alle leerlingen een onderwijsaanbod te verzorgen op hun eigen niveau. Bovendien missen (hoog)begaafde kinderen in hun eigen klas te vaak leeftijdgenoten met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau. Binnen DWS zijn deze kinderen wél aanwezig en zorgen de deskundigheid van de leerkrachten en de hiervoor gecreëerde omgevingsfactoren ervoor dat alle leerlingen op hun eigen denkniveau worden aangesproken en uitgedaagd.

De opdrachten en activiteiten die de leerlingen binnen DWS aangeboden krijgen, doen een beroep op denkvaardigheden van een hogere orde. De overige vier dagen werken de kinderen in hun thuisklas aan hun reguliere schoolwerk en krijgen ze in veel gevallen aanvullend verrijkingsmateriaal aangeboden. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen zich minder snel gaan vervelen. Ook verkleint het de kans dat leerlingen slecht in hun vel gaan zitten en mogelijk sociaal-emotionele problemen ontwikkelen.

De identificatie voor DWS

De identificatie van de leerlingen wordt gedaan met behulp van opdrachten en activiteiten (de ‘hersenkrakers’ genoemd), waarbij de leerlingen worden uitgedaagd op het analytische en het creatieve domein. Bij de identificatie maken wij bewust geen gebruik van een IQ-test. Met deze methode proberen wij ook onderpresterende leerlingen te ontdekken. De gedachte hierachter is dat onderpresteerders pas laten zien wat ze kunnen als ze werkelijk worden uitgedaagd en stof krijgen aangeboden die niet lijkt op de dagelijkse leerstof op school. Hierdoor raken zij eerder gemotiveerd om hun ware capaciteiten volledig in te zetten. Hiernaast fungeert onze wijze van identificatie ook als hulpmiddel om andersdenkenden en creatieve leerlingen te signaleren die niet direct voor deelname aan DWS in aanmerking komen, maar die wel binnen de reguliere school behoefte hebben aan een andere benadering en andere leerstof.
De identificatie voor DWS vindt plaats op de school van het kind (de thuisschool) en wordt uitgevoerd door de eigen leerkracht (thuisleerkracht) en de Intern Begeleiders (IB-ers) Deze IB-ers zijn getraind door specialisten van het ABC hoe de identificatie te laten verlopen.

Day a Week School is op zoek naar leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën. Hierbij focussen wij ons op een selecte groep leerlingen. Gemiddeld gezien heeft één leerling per groep van 30 leerlingen behoefte aan ons passend en uitdagende onderwijs. Onze aandacht gaat uit naar de leerlingen waarbij het zogezegd noodzakelijk is dat zij een bepaalde tijd per week meer worden uitgedaagd en zich onder ontwikkelingsgelijken bevinden.

Voor meer informatie over Day a Week School kunt u terecht bij de directie van onze school.