Visie

Het wenselijke beeld, dat de school voor ogen heeft, is dat IBS Al Jawhara een plek is waar kinderen graag vertoeven en waar naast de cognitieve, sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind, ook de beleving van het islamitische geloof, gestimuleerd wordt. Met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling, besteden wij aandacht aan het taalbeleid.

Om de sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling aan te laten sluiten bij de beleving van het kind, streeft de school naar een veilige plek voor de kinderen, waarbij er een goede afstemming is tussen onderwijs en hun belevingswereld. De pedagogische visie die wij daarbij voor ogen hebben, is gebaseerd op drie kernbegrippen, te weten rust, regelmaat en reinheid. Binnen de groep heerst een rustig klimaat. Zo ontstaat er een veilige leersituatie. Regelmatig informeert de leerkracht de kinderen over de vorderingen, zodat zij stap-voor-stap kunnen werken aan hun leerdoelen.

In het kader van de zorgverbreding betekent dit binnen de Stichting ISA, dat zorg op maat geboden wordt. In onze school wordt dit ingevuld door differentiatie binnen de methodes, zodat de individuele capaciteiten van de leerling naar voren kunnen komen. Daarnaast wordt door adequaat klassenmanagement en waar nodig remedial teaching, meer aandacht besteed aan leerlingen, die in verhouding tot de groep meer aandacht nodig hebben.

Een voorwaarde om bovenstaande te realiseren is, dat de school voor de leerkrachten en andere teamleden een veilige plek is. Een vast onderdeel hierbij is het aangeven en (waar nodig) bijstellen van regels en afspraken.

Middels ons kwaliteitszorgsysteem “Werken met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs” hebben wij onze gewenste situatie op negentien domeinen concreet in kaart gebracht. Deze kwaliteitskaarten zijn richtlijnen voor ons dagelijkse handelen en onze kwaliteitsverbetering.

De doelen van het onderwijs en de doorgaande lijn binnen het onderwijs worden beschreven in het schoolplan. Daarin wordt ook vermeld welke kwaliteitsverbetering wij willen bereiken. Hiertoe stellen wij jaarlijks een activiteitenplan op.

Het motto van de school is: Samen leren, samen onderwijzen.

Missie

IBS Al Jawhara ziet het als haar opdracht om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen aan moslimkinderen van alle nationaliteiten en aan een ieder, die zich kan vinden in de uitgangspunten van de school. De school gaat uit van een jaarklassensysteem, waarbij zij uitgaat van adaptief onderwijs: dat is onderwijs, dat ruimte laat aan ieders individuele kansen.

Onderwijs en opvoeding zijn beide belangrijke componenten binnen onze school. De opvoeding wordt in belangrijke mate bepaald door de waarden en normen vanuit de Islamitische belevingswereld (zoals die zijn opgeschreven in de Koran en overgeleverd in de Soennah) en de waarden die in het kader van actief burgerschap en sociale integratie zijn geformuleerd. Zie voor meer informatie over actief burgerschap pagina hieronder.

De mogelijkheden en de individuele leerprocessen van het kind dienen voorop te staan. De fitrah (natuurlijke aanleg) van het kind wordt beschermd in iedere fase van zijn ontwikkeling. Zo kan doelgericht aandacht worden besteed aan vier opvoedingsdoelen: geestelijk, cognitief (kennis), lichamelijk en moreel.

Het pedagogisch klimaat schept de voorwaarde dat het kind zich veilig voelt, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid vergroot kunnen worden. Het uiteindelijke leerdoel van het primair onderwijs is, dat het kind zo goed mogelijk wordt voorbereid op het voortgezet onderwijs en de wereld waarin het kind leeft.

De manier, waarop dit tot stand komt, is een continu proces van ontwikkeling, dat steeds in beweging is en dat gedragen wordt door het bestuur en het team.

De school staat voor een open vorm van communicatie, op basis van gelijkwaardigheid: “Ik ben oké, jij bent oké”.

Het model, dat de school hanteert, is gebaseerd op de theorie van de ‘lerende organisatie’. De kern hiervan is, dat de instelling continu leert en in ontwikkeling is. Daarbij wordt er veel minder van bovenaf bepaald, waardoor verantwoordelijkheden en beslissingen lager in de organisatie terechtkomen. De inspraak wordt bevorderd, er ontstaat een betere samenwerking en het draagvlak voor ontwikkelingen binnen de school wordt vergroot. Binnen deze lerende organisatie zijn ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk vastgesteld. De school vindt het belangrijk, dat het personeel zich binnen de organisatie ontwikkelt.

Agenda

Geen evenementen gevonden.

Bekijk volledige agenda